Upravit stránku

Zámková dlažba

Prvním bodem postupu přípravy podloží je provedení výkopu v prostoru kde bude pokládána zámková dlažba a následné zhutnění a srovnání dna výkopu zpravidla válcováním. Hloubka dna výkopu pod uvažovaným výsledným povrchem ze zámkové dlažby je určena budoucím účelem a zatížením budované plochy. Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak aby podkladní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku.

Druhým bodem je navezení hrubé podkladní vrstvy tvořené kamennou drtí o zrnitosti 16–32 mm a její řádné zhutnění zpravidla pomocí vibrační desky. Tato hrubá podkladní vrstva se připravuje při budování komunikací a ploch určených pro silniční provoz a ve zhutněném stavu má hloubku cca 250 až 350 mm. U některých zvláště zatěžovaných ploch může být tato vrstva ještě hlubší a mohou ji tvořit vrstvy drtě o zrnitosti 16 až 63 mm.

Třetím bodem je zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice plochy pokryté zámkovou dlažbou. Postup a způsob zabudování obrubníků je popsán v pracovním postupu "Betonové obrubníky".

Čtvrtým bodem je navezení jemné podkladní vrstvy tvořené kamennou drtí o zrnitosti 8–16 mm a její řádné zhutnění pomocí vibrační desky. Tato jemná podkladní vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 100 až 150 mm a u ploch a komunikací pro pěší a cyklistický provoz tvoří jedinou podkladní vrstvu uloženou přímo na dno výkopu.

Pátým bodem postupu je příprava ložní vrstvy jemné drtě o zrnitosti 2–5mm, případně 4–8 mm. Tato vrstva je již určena pro pokládku zámkové dlažby a proto je velmi důležité aby její povrch byl rovný a její hloubka rovnoměrná v celé ploše cca 30 až 40 mm (ve zhutněném stavu). K vytváření této vrstvy se obvykle používá dřevěných, nebo ocelových latí o výšce cca 40 až 50 mm (výška kladecí vrstvy před zhutněním) položených na zhutněném povrchu jemné podkladní vrstvy a vyrovnaných do roviny. Tyto latě slouží jako vodící pásy při srovnávání zasypané drtě kladecí vrstvy do roviny pomocí hliníkové lišty. Vytvořená kladecí vrstva se již před pokládkou dlažby nehutní a proto nesmí být v žádném případě narušena např. vstupováním, přejížděním atd. Po vyjmutí vodících latí a doplnění drtě do vzniklých dutin je podloží připraveno pro pokládku dlažby. Při přípravě podloží je nutné pamatovat na to, že po položení dlažby poklesne následným zhutněním úroveň dlážděného povrchu cca o 10 mm.

Pokládka zámkové dlažby se provádí do nezhutněné kladecí vrstvy z nejnižšího místa pokládané plochy směrem k nejvyššímu tak, aby kladecí vrstva nebyla narušena (tzn. z již položené dlažby). Nutné úpravy zámkové dlažby, např. u okrajů plochy nebo okolo poklopů kanalizace, se provádí pomocí pákových, příp. hydraulických lámaček nebo pomocí pily na beton. Pro komunikace a plochy pro pěší a cyklo provoz se používá dlažba tloušťky 60 mm, pro silniční provoz dlažba tloušťky 80 mm. Pokládka dlažby se provádí současně ze tří palet dlažby najednou, aby se docílilo barevně kompaktního odstínu povrchu. Zjevně poškozené kusy dlažby je třeba vyčlenit a nezabudovávat.

Po položení zámkové dlažby se provede první zasypání a vyplnění spár mezi jednotlivými kusy dlažby jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, případně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete. Jako materiálu pro výplň spár nesmí být použit písek obsahující vápenné nebo hlinité příměsi jinak je nebezpečí, následného prorůstání spár travinami a mechy a také tvoření vápenných výkvětů na povrchu dlažby. Zasypávání spár je nutno provádět suchým materiálem a vydlážděný povrch musí být rovněž suchý. Následně se provede dvojnásobné zhutnění celé plochy v příčném a podélném směru pomocí vibrační desky opatřené plastovým návlekem a druhé zasypání a vyplnění spár křemičitým pískem.

Závěrem je nutno upozornit, že pokládku zámkové dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C nad bodem mrazu. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch dlažby proti otěru, náletům trav a dřevin a proti znečištění naplaveninami z okolních ploch případně znečistění ze stavební a jiné činnosti.
Nahoru